Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii J

22.02.2013 (bieżący 7/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 21.02.2013 r. podjął uchwałę nr 1/02/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii J i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Działając zgodnie z postanowieniami § 7a Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 października 2012 r. nr 11/05/2012 oraz art. 444 k.s.h. - 447 k.s.h., Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych), czyli do kwoty 19.423.735,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych), poprzez emisję 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Celem emisji Akcji serii J jest umożliwienie realizacji przez Zarząd, założeń stanowiących podstawę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 01 czerwca 2012 r. uchwały numer 1/06/2012 w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Powyższe niezbędne jest dla przyspieszenia procesu pozyskania kapitału koniecznego dla dalszej realizacji strategii rozwoju Spółki.
Akcje serii J zostaną zaoferowane do objęcia po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł (jeden złoty) w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Umowy objęcia akcji serii J zostaną zawarte przez Spółkę z inwestorami w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określa się na dzień dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące trzynastego roku (21.02.2013 r.), zaś termin zamknięcia na dzień trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące trzynastego roku (31.03.2013 r.).

Podstawa prawna: § 3 ust 5b Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga