Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

23.07.2013 (bieżący 29/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 23.07.2013 r. podjął uchwałę nr 1/07/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii L i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. Działając zgodnie z postanowieniami § 7a Statutu Spółki, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), czyli do kwoty 22.073.735,00 zł (dwudziestu dwóch milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset trzydziestu pięciu złotych), poprzez emisję 1250000 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Celem emisji Akcji serii L jest umożliwienie realizacji przez Zarząd, założeń stanowiących podstawę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 01 czerwca 2012 r. uchwały numer 1/06/2012 o zmianie Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej. Powyższe niezbędne jest dla przyspieszenia procesu pozyskania kapitału koniecznego dla dalszej realizacji strategii rozwoju Spółki
Akcje serii L zostaną zaoferowane do objęcia po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł (jeden złoty) w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Umowy objęcia akcji serii L zostaną zawarte przez Spółkę z inwestorami w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h.- tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określa się na dzień dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące trzynastego roku (23.07.2013 r.), zaś termin zamknięcia na dzień dwudziestego trzeciego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (23.08.2013 r.).


Podstawa prawna: § 3 ust 5b Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga