GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 01 2021

ESPI 1/2021

z dnia 28.01.2021 r.

Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2021 roku”.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2021r. powziął informację o zawarciu z dniem 15 stycznia 2021 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania  „Organizacja uprawiania sportu w 2021 roku” dotacji w wysokości 16.500.000,00 zł (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:

I transza w wysokości 12.495.000,00 zł (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), II transza w wysokości 4.005.000,00 zł (cztery miliony pięć tysięcy złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2021 r.

Termin wykonania zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu w 2021 roku” został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2021 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2022 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, jeśli Emitent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa, jeśli Emitent odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. a – d) Zleceniodawca określi w wydanej decyzji kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta oraz termin jej zwrotu.

Podstawa prawna:

Art. 17 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga