GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 04 2020

ESPI  4/2020

z dnia 7.05.2020 r.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 7.05.2020 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki – Miasta Katowice o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 523 z poźn.zm) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 57.800.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 84,72 % w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 84,72 % głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 22.04.2020 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii AA wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/04/2020 Zarządu Spółki podjętej w dniu 2.04.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AA i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 3.000.000 akcji serii AA o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 3.000.000,00 zł.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice będzie posiadało łącznie 60.800.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 85,36 % w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 85,36 % głosów w walnym zgromadzeniu).

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa