GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 10 2014[432879]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 10/2014
Data sporządzenia: 12-11-2014

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12.11.2014 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki - Miasta Katowice o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439 j.t.) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 16.000.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 60,55% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 60,55% głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 26.08.2014 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii O, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/08/2014 Zarządu Spółki podjętej w dniu 13.08.2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji (z późn. zm.).
Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 4.000.000 akcji serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 4.000.000,00 zł.
W dniu 3.11.2014 r. Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 29.10.2014r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 4.000.000 akcji serii O. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 20.000.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 65,74% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w Walnym Zgromadzeniu (co stanowi 65,74% głosów w Walnym Zgromadzeniu)."

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa