GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 12 2018

ESPI  12/2018

z dnia 10.08.2018 r.


Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 10.08.2018 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki – Miasta Katowice o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 512) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 40.700.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 79,6 % w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 79,6 % głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 17.04.2018 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii Y wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/03/2018 Zarządu Spółki podjętej w dniu 28.03.2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii Y i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 4.800.000 akcji serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 4.800.000,00 zł.

W dniu 1.08.2018 r. Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 31.07.2018r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 4.800.000 akcji serii Y. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 45.500.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 81,4% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w Walnym Zgromadzeniu (co stanowi 81,4% głosów w Walnym Zgromadzeniu).”

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marcin Janicki- Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa