GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 2 2018

Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” przez Spółkę zależną Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 16 lutego 2018 r. powziął informację o zawarciu z dniem 12 stycznia 2018 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy przez Spółkę zależną Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania  „Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” dotacji w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. w dwóch transzach:

I transza w wysokości 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) do dnia 11 lutego 2018 r., II transza w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r.

Termin wykonania zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Spółka zależna zobowiązana jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2018 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2019 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określa w sporządzonym protokole.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, jeśli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa, jeśli Zleceniobiorca odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. a – d) Zleceniodawca określi w wydanej decyzji kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta oraz termin jej zwrotu.

Podstawa prawna:
Art. 17 rozporządzenia MAR – informacje poufne
Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa