GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 1 2018

ESPI 1/2018
z dnia 01.02.2018 r.


Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” oraz „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2018 r. ”.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 1 lutego 2018r. powziął informację o zawarciu z dniem 12 stycznia 2018 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania  „Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” dotacji w wysokości 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:

a. I transza w wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) do dnia 5 lutego 2018r.,
b. II transza w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r.

Termin wykonania zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2018 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2019 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określa w sporządzonym protokole.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a.wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b. nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c. jeśli Emitent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa,
d. jeśli Emitent odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. a – d) Zleceniodawca określi w wydanej decyzji kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta oraz termin jej zwrotu.

Jednocześnie Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 1 lutego 2018 r. powziął informację o zawarciu z dniem 12 stycznia 2018 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania  „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2018 r.” dotacji w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:

a. I transza w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
b. II transza w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r.

Termin wykonania zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2018 r.” został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2018 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2019 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa określa przypadki, w których zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz konsekwencje takiego rozwiązania w postaci konieczności zwrotu określonej kwoty dotacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa