GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 1 2017[499828]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 1/2017
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu w 2017 roku"

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 27 stycznia 2017 r. powziął informację o zawarciu z dniem 11 stycznia 2017 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania "Organizacja uprawiania sportu w 2017roku" dotacji w wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:
a)I transza w wysokości 5.070.000,00 zł (pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 2 lutego 2017r.,
b)II transza w wysokości 930.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2017 r.

Termin wykonania zadania pn. "Organizacja uprawiania sportu w 2017 roku" został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2017 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2018 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określa w sporządzonym protokole.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a)wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b)nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c)jeśli Emitent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa,
d)jeśli Emitent odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. a - d) Zleceniodawca określi w wydanej decyzji kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta oraz termin jej zwrotu.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy