GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 8 2016[489079]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 8/2016
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 20.09.2016 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki - Miasta Katowice o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 33.700.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 76,38% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 76,38% głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 08.09.2016 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii U wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/08/2016 Zarządu Spółki podjętej w dniu 12.08.2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.
Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 2.000.000 akcji serii U o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 2.000.000,00 zł.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice będzie posiadało łącznie 35.700.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 77,40% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 77,40% głosów w walnym zgromadzeniu).

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy