GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 4 2016[483588]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 4/2016
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Utworzenie przez Emitenta spółki zależnej pod firmą: Klub Hokejowy GKS Katowice SA

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 6 lipca 2016 roku przed Notariuszem Aleksandrem Dawidem, zawiązana została spółka pod firmą: Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka zależna").

Kapitał zakładowy Spółki zależnej wynosi 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda. Przed zarejestrowaniem Spółki zależnej akcje serii A zostaną opłacone w 1/4 (jednej czwartej) ich wartości nominalnej, co oznacza, że przed zarejestrowaniem, na pokrycie kapitału zakładowego, zostanie wpłacona kwota 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), a w pozostałej części akcje zostaną opłacone do dnia 30 czerwca 2017 r.

Wszystkie akcje Spółki zależnej zostały objęte przez Emitenta, tym samym GKS GieKSa Katowice SA posiada 100% kapitału zakładowego oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Czas trwania Spółki zależnej nie jest oznaczony. Spółka zależna może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Rokiem obrotowym Spółki zależnej jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2017 roku.

Głównym przedmiotem działalności Spółki zależnej będzie działalność związana ze sportem, w szczególności hokejem na lodzie. Umowa Spółki zależnej przewiduje również możliwość prowadzenia przez nią nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Zawiązanie Spółki zależnej wpisuje się w strategię GKS GieKSa Katowice SA jako wielosekcyjnego Klubu sportowego, zakładającą wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, promocję sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Jaanicki Wiceprezes Zarządu

Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy