GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 4 2016[483588]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 4/2016
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Utworzenie przez Emitenta spółki zależnej pod firmą: Klub Hokejowy GKS Katowice SA

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 6 lipca 2016 roku przed Notariuszem Aleksandrem Dawidem, zawiązana została spółka pod firmą: Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka zależna").

Kapitał zakładowy Spółki zależnej wynosi 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda. Przed zarejestrowaniem Spółki zależnej akcje serii A zostaną opłacone w 1/4 (jednej czwartej) ich wartości nominalnej, co oznacza, że przed zarejestrowaniem, na pokrycie kapitału zakładowego, zostanie wpłacona kwota 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), a w pozostałej części akcje zostaną opłacone do dnia 30 czerwca 2017 r.

Wszystkie akcje Spółki zależnej zostały objęte przez Emitenta, tym samym GKS GieKSa Katowice SA posiada 100% kapitału zakładowego oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Czas trwania Spółki zależnej nie jest oznaczony. Spółka zależna może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Rokiem obrotowym Spółki zależnej jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2017 roku.

Głównym przedmiotem działalności Spółki zależnej będzie działalność związana ze sportem, w szczególności hokejem na lodzie. Umowa Spółki zależnej przewiduje również możliwość prowadzenia przez nią nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Zawiązanie Spółki zależnej wpisuje się w strategię GKS GieKSa Katowice SA jako wielosekcyjnego Klubu sportowego, zakładającą wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, promocję sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Jaanicki Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga