Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2016 roku”

29.01.2016 (bieżący 3/2016)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2016 r. powziął informację o zawarciu z dniem 19 stycznia 2016 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania „Organizacja uprawiania sportu w 2016 roku” dotacji w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:
a)I transza w wysokości 2.030.000,00 zł (dwa miliony trzydzieści tysięcy) do dnia 3 lutego 2016 r.,
b)II transza w wysokości 470.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2016 r.

Termin wykonania zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu w 2016 roku” został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2016 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2017 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określa w sporządzonym protokole.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a)wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b)nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c)jeśli Emitent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa,
d)jeśli Emitent odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. a – d) Zleceniodawca określi w wydanej decyzji kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta oraz termin jej zwrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa