GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 12 2015[461493]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 12/2015
Data sporządzenia: 02-11-2015

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02.11.2015 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki - Miasta Katowice o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439 j.t.) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 25.900.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 71,30% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 71,30% głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 27.08.2015 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii S, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/08/2015 Zarządu Spółki podjętej w dniu 19.08.2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii S i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji (z późn. zm.).
Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 6.800.000 akcji serii S o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 6.800.000,00 zł.
W dniu 23.10.2015 r. Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 23.10.2015r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 6.800.000 akcji serii S. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 32.700.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 75,83% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w Walnym Zgromadzeniu (co stanowi 75,83% głosów w Walnym Zgromadzeniu)."

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa