GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 1 2012[348637]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 1/2012
Data sporządzenia: 04-04-2012

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zbyciu i nabyciu akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 03.04.2012 r. powzięła informację od głównego akcjonariusza- Spółki Centrozap S.A. o dokonanym w dniu 02.04.2012 łącznym zbyciu 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 0,97 zł za 1 akcję, stanowiących 48,42% w kapitale zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed zawarciem niniejszych transakcji Spółka Centrozap S.A. posiadała 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 48,42% kapitału zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu niniejszych transakcji Centrozap SA nie posiada akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

Jednocześnie Centrozap S.A. wyjaśnia, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


Ponadto Spółka GKS GieKSa Katowice S.A., informuje, iż w dniu 03.04.2012 r. powzięła informację od Spółki Trust Trading sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o łącznym nabyciu w dniu 02.04.2012 r. w ramach transakcji pozagiełdowej łącznie 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 0,97 zł za 1 akcję, stanowiących 48,42% w kapitale zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed zawarciem niniejszych transakcji Trust Trading sp. z o.o. nie posiadała akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

Po zawarciu niniejszych transakcji Trust Trading sp. z o.o. posiada 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 48,42% kapitału zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Trust Trading sp. z o.o. ma zamiar zwiększenia swego udziału w spółce w celu umocnienia swojej pozycji jako głównego akcjonariusza spółki GKS GieKSa Katowice S.A. oraz ustabilizowania spraw organizacyjno-formalnych Spółki.

Jednocześnie Trust Trading sp. z o.o. wyjaśnia, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 04-04-2012 Radosław Bryłka Prokurent 04-04-2012 Jacek Krysiak Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa