GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 21 2012[369480]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 21/2012
Data sporządzenia: 08-11-2012

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 08.11.2012 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki - Miasta Katowice o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439 j.t.) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 5.400.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 34,13% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 34,13% głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 31.10.2012 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii I, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/10/2012 Zarządu Spółki podjętej w dniu 25.10.2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji (z późn. zm.).
Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 2.500.000 akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 2.500.000,00 zł.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice będzie posiadało łącznie 7.900.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 43,11% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 43,11% głosów w walnym zgromadzeniu)."

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 08-11-2012 Jan Furtok Prokurent 08-11-2012 Wojciech Cygan Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga