GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 1 2013[375999]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 1/2013
Data sporządzenia: 22-01-2013

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 22.01.2013 wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki - Miasta Katowice, który działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439 j.t.) poinformował, że Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 5.400.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 34,13% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 34,13% głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 31.10.2012 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii I, wyemitowanych na mocy uchwały nr 01/10/2012 Zarządu Spółki podjętej w dniu 25.10.2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji (z późn. zm.).Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 2.500.000 akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 2.500.000,00 zł.

W dniu 17.01.2013 r. Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 16.01.2013r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 2.500.00 akcji serii I. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 7.900.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 43,11 % w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 43,11 % głosów w walnym zgromadzeniu).


.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 22-01-2013 Bogusław Wyszomirski Prezes Zarządu 22-01-2013 Wojciech Cygan Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga