GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 2 2013[382893]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 2/2013
Data sporządzenia: 04-04-2013

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 04.04.2013 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki - Miasta Katowice o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439 j.t.) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 7.900.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 43,11% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 43,11% głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 27.02.2013 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii J, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/02/2013 Zarządu Spółki podjętej w dniu 21.02.2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji (z późn. zm.).

Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 1.100.000 akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 1.100.000,00 zł.

W dniu 27.03.2013 roku Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 27.03.2013 roku wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 1.100.000 akcji serii J.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 9.000.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 46,34% głosów w walnym zgromadzeniu)."


.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 04-04-2013 Wojciech Cygan Wiceprezes Zarządu 04-04-2013 Bogusław Wyszomirski Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa