GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 11 2013[397563]

 

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 11/2013
Data sporządzenia: 10-09-2013

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna:
Inne uregulowania
 

Treść raportu:
Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje, że w dniu 9 września 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Miasta Katowice, posiadającego 10.400.000 akcji Spółki, tj. powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2013 roku następujących punktów:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
Treść zmienionego porządku obrad jest następująca:
1)Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki.
10)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymienione punkty.


W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicone projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu.
 

Załączniki:

 

Projekty uchwał NWZ - uzupełnienie.pdf   Formularz do wykonywania prawa głosu - uzupełnienie.pdf  

 

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
.

10-09-2013 Wojciech Cygan Prezes Zarzędu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga