GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB ASO 02 2023

ESPI  2/2023

z dnia 17.02.2023 r.


Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 17.02.2023 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki – Miasta Katowice o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2554 t.j.), Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 69.800.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 87,01 % w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 87,01 % głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 10.11.2022 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii AC wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/10/2022 Zarządu Spółki podjętej w dniu 20.10.2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AC i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 2.500.000 akcji serii AC o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 2.500.000,00 zł.

W dniu 14.02.2023 r. Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 14.02.2023r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 2.500.000 akcji serii AC. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 72.300.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 87,40% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w Walnym Zgromadzeniu (co stanowi 87,40% głosów w Walnym Zgromadzeniu).”

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga