GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB ASO 01 2023

ESPI 1/2023

z dnia 30.01.2023 r.


Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2023 roku”.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 30 stycznia 2023r. powziął informację o zawarciu z dniem 13 stycznia 2023 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania  „Organizacja uprawiania sportu w 2023 roku” dotacji w wysokości 17.450.000,00 zł (siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:

a. I transza w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych),

b. II transza w wysokości 15.450.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2023 r.

Termin wykonania zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu w 2023 roku” został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2023 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2024 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a. wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

b. nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych

c. jeśli Emitent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa,

d. jeśli Emitent odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. a – d) Zleceniodawca określi w wydanej decyzji kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta oraz termin jej zwrotu.

Podstawa prawna:

Art. 17 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu
Łukasz Czopik - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga