Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

20.10.2022 (bieżący 11/2022)

EBI 11/2022

z dnia 20.10.2022 r.

Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, że w dniu 20.10.2022 r. podjął uchwałę nr 1/10/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii AC i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy § 7a Statutu Spółki, uchwały nr 9/09/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 sierpnia 2022 r. Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z kwoty 80.223.735,00 zł (osiemdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych) do kwoty 82.723.735,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych) poprzez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AC, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Celem emisji Akcji serii AC jest umożliwienie realizacji przez Zarząd założeń stanowiących podstawę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 czerwca 2022 roku uchwały numer 21/06/2022 w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Powyższe niezbędne jest dla przyspieszenia procesu pozyskania kapitału koniecznego dla dalszej realizacji strategii rozwoju Spółki.

Cena emisyjna akcji serii AC została określona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

Emisja akcji serii AC dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Zarząd Spółki złoży ofertę objęcia akcji nowej emisji serii AC w ramach kapitału docelowego wskazanemu przez siebie Inwestorowi. Umowa objęcia akcji serii AC zostanie zawarta przez Spółkę z inwestorem w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., tj. w drodze subskrypcji prywatnej, w terminie do 18 listopada 2022 r.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii AC zmienia się dotychczasowe zapisy § 7 pkt 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

1)    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 82.723.735,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych) oraz dzieli się na 82 723 735 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a)    100.000 akcji serii A, o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
b)    6.000.878 akcji serii B, o numerach od 0000001 do 6000878, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
c)    3.000.000 akcji serii C, o numerach od 0000001  do 3000000,  o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
d)    1.000.000 akcji serii D, o numerach od 0000001  do 1000000,  o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
e)    575.000 akcji serii E, o numerach od 000001  do 575000,  o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
f)    2.347.857 akcji serii F, o numerach 0000001 do 2.347.857, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
g)    1.200.000 akcji serii G, o numerach 0000001 do 1200000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
h)    1.600.000 akcji serii H, o numerach 0000001 do 1600000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
i)    2.500.000 akcji serii I, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
j)    1.100.000 akcji serii J, o numerach 0000001 do 1100000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
k)    1.400.000 akcji serii K, o numerach 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
l)    1.250.000 akcji serii L, o numerach 0000001 do 1250000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
m)    1.250.000 akcji serii Ł, o numerach 0000001 do 1250000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
n)    2.000.000 akcji serii M, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
o)    1.100.000 akcji serii N, o numerach 0000001 do 1100000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
p)    4.000.000 akcji serii O, o numerach 0000001 do 4000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
q)    1.400.000 akcji serii P, o numerach 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
r)    4.500.000 akcji serii R, o numerach 0000001 do 4500000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
s)    6.800.000 akcji serii S, o numerach 0000001 do 6800000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
t)    1.000.000 akcji serii T, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
u)    2.000.000 akcji serii U, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
v)    2.000.000 akcji serii W, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
w)    3.000.000 akcji serii X, o numerach 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
x)    4.800.000 akcji serii Y, o numerach 0000001 do 4800000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
y)    12.300.000 akcji serii Z, o numerach 0000001 do 12300000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
z)    3.000.000 akcji serii AA, o numerach 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
aa)    9.000.000 akcji serii AB, o numerach 0000001 do 9000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
bb)    2.500.000 akcji serii AC, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu
Łukasz Czopik – Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa