GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB ASO 07 2021

ESPI  7/2021

z dnia 26.11.2021 r.


Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 26.11.2021 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki – Miasta Katowice o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1983), Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 60.800.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 85,36 % w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 85,36 % głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 20.09.2021 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii AB wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/09/2021 Zarządu Spółki podjętej w dniu 10.09.2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AB i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 9.000.000 akcji serii AB o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 9.000.000,00 zł.

W dniu 24.11.2021 r. Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 23.11.2021r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 9.000.000 akcji serii AB. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 69.800.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 87,01% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w Walnym Zgromadzeniu (co stanowi 87,01% głosów w Walnym Zgromadzeniu).”

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga