Zakończenie subskrypcji akcji serii AB spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

28.09.2021 (bieżący 11/2021)

Osoby reprezentujące spółkę:                        

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu

EBI
RB 11/2021
z dnia 28.09.2021 r.


Zakończenie subskrypcji akcji serii AB spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 10 września 2021 r.,  podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje serii AB”).

Akcje serii AB zaoferowane zostały w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, przeprowadzonej w trybie oferty prywatnej skierowanej do jednego inwestora – Miasta Katowice.   Subskrypcja Akcje serii AB została przeprowadzona na podstawie Uchwały Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. nr 1/09/2021 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AB i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja Akcji serii AB miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia przez Spółkę oferty do jednego podmiotu – Miasta Katowice.
Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 września 2021 r., zgodnie z postanowieniami umowy  objęcia Akcji serii AB.

2. Data przydziału akcji:
Nie dotyczy. Emisja Akcji serii AB doszła do skutku w związku z zawarciem umowy objęcia wszystkich Akcji serii AB. Umowa objęcia Akcji serii AB zawarta została 22 września 2021 r., a opłacenie akcji serii AB nastąpiło 27 września 2021 r. Z uwagi na tryb emisji Akcji nie przeprowadzono ich przydziału.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała 9 000 000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii AB zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 9 000 000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii AB, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii AB obejmowane były  po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):
Akcje serii AB zostały pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym w wysokości 9 000 000,00 zł (dziewięć milionów złotych).

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje serii AB. Akcje serii AB zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Umowa objęcia Akcji serii AB została zawarta z jedną osobą prawną.

8a) Informacja czy osoba, której przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, jest podmiotem powiązanym z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmiot, który objął Akcje serii AB to Akcjonariusz Emitenta posiadający przed emisją łącznie 60.800.000 akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 85,36% kapitału zakładowego Spółki. Jest to podmiot powiązany z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy. Emisja  Akcji  serii AB nie była przedmiotem subemisji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty emisji Akcji serii AB wyniosły 49.968,00 złotych netto, w tym:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (w tym koszty notarialne) – 49.968,00 złotych,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.
z czego kwota 5.180,00 złotych, stanowiąca koszty notarialne przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego, która zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym w pozycji „usługi obce” oraz kwota 44.968,00 złotych, stanowiąca podatek od czynności cywilnoprawnych należny z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz kwota 1191,40 złotych, stanowiąca podatek od towarów i usług, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „podatki i opłaty”, nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:                        

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga