Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

10.09.2021 (bieżący 10/2021)

EBI 10/2021

z dnia 10.09.2021 r.

Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego


Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, że w dniu 10.09.2021 r. podjął uchwałę nr 1/09/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii AB i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy § 7a Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. nr 34/08/2020, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych), czyli do kwoty 80.223.735,00 zł (osiemdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych), poprzez emisję 9000000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Celem emisji Akcji serii AB jest umożliwienie realizacji przez Zarząd, założeń stanowiących podstawę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2019 r. uchwały numer 25/06/2019 w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Powyższe niezbędne jest dla przyspieszenia procesu pozyskania kapitału koniecznego dla dalszej realizacji strategii rozwoju Spółki.

Cena emisyjna akcji serii AB została określona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

Emisja akcji serii AB dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Zarząd Spółki złoży ofertę objęcia akcji nowej emisji serii AB w ramach kapitału docelowego wskazanemu przez siebie Inwestorowi.

Umowa objęcia akcji serii AB zostanie zawarta przez Spółkę z inwestorem w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., tj. w drodze subskrypcji prywatnej, w terminie do dnia 8 października 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 Zał. nr 3 Reg. ASO

Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa