GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB ASO 04 2021

ESPI 4/2021
z dnia  31.05.2021 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku o godz. 12:30  w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach.
Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki Zarząd, zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

1.    w § 7 skreśla się ust. 3 o treści:

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

2.    w § 19 ust. 15 skreśla się zdanie drugie o treści:

    W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.16 nie stosuje się.

3.    w § 19 ust. 16 o treści:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

4.    w § 19 po ust. 16 dodaje się ust. 16 1 o treści:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

5.    w § 22 po dotychczasowej treści dodaje się ust. 8 i ust. 9 w następującym brzmieniu:

8.    Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
9.    Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6.    w § 23 skreśla się ust. 2 o treści:

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Projekty uchwał ZWZ
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa