GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB ASO 03 2021

ESPI  3/2021
z dnia 30.04.2021 r.

Wyniki kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonej u płatnika składek – FUNDACJI „SPORTOWE KATOWICE” oraz GKS GieKSa Katowice S.A.


Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie przeprowadził kontrolę u płatnika składek Fundacja „Sportowe Katowice” z siedzibą w Katowicach oraz w GKS GieKSa Katowice S.A. Kontrolą został objęty okres od stycznia 2014 r. do października 2019 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W wyniku kontroli Spółka otrzymała decyzje, w których organ stwierdził, że w przypadku 49 zleceniobiorców, będących jednocześnie pracownikami Fundacji „Sportowe Katowice” z siedzibą w Katowicach, rozdzielenie wykonywanej pracy na dwie różne umowy, tj. umowę o pracę i umowę zlecenie umożliwiło uzyskiwanie korzyści związanych z obniżeniem kosztów prowadzenia działalności – zminimalizowanie obowiązku składkowego. W konsekwencji organ stwierdził, że ww. zleceniobiorcy z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu a podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne powinno być – zdaniem ZUS - wynagrodzenie otrzymane również z tytułu umowy zlecenie.

Z wstępnych wyliczeń Emitenta wynika, że jego zobowiązanie wobec ZUS wyliczone w oparciu o otrzymane decyzje wynosi 3 335 613,75 zł. Do kwoty tej doliczone powinny zostać odsetki, wynoszące na dzień sporządzenia raportu ok. 600 000,00 zł.

Emitent uważa, że stanowisko organu rentowego jest błędne i winno zostać skorygowane w toku sądowej kontroli. Wobec powyższego Spółka podejmie kroki przewidziane przepisami prawa i złoży do Sądu odwołania od ustaleń kontroli ZUS.

O wynikach postępowań sądowych i ewentualnych decyzjach Zarządu Spółki w tej sprawie Emitent informować będzie w kolejnych komunikatach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
Marek Szczerbowski – Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga