GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 02 2021

ESPI  2/2021

z dnia 29.03.2021 r.

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, że Spółka otrzymała od Pana Marka Szczerbowskiego – Prezesa Zarządu Spółki – powiadomienie o transakcji nabycia 865.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F i serii G Spółki. Akcje serii F i serii G nie zostały wprowadzone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, stanowią 1,21% kapitału zakładowego i uprawniają do 1,21% głosów na walnym zgromadzeniu.

W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca spółkę:

Marek Szczerbowski – Prezes Zarządu

Załączniki:
Powiadomienie o transakcji.pdf

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga