Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.

28.09.2020 (bieżący 13/2020)

EBI  13/2020

z dnia 28.09.2020 r.


Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) w związku z art. 16 ust.1  ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz.1798, z późn. zm.), wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem elektronicznym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z ww. ustawą moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Po tym dniu materialny dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata również mocy dowodowej dokumentów akcji w formie materialnej, które nie zostaną złożone do depozytu akcji Spółki i nie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zapisane na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu w siedzibie Emitenta w Katowicach, przy ul. Bukowej 1A, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Podstawa prawna: Inne uregulowania - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz.1798 z późn. zm.)

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga