Zakończenie subskrypcji akcji serii AA spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

29.04.2020 (bieżący 7/2020)

EBI

RB 7/2020


z dnia 29.04.2020 r.

Zakończenie subskrypcji akcji serii AA spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach powziął w dniu dzisiejszym informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 22.04.2020 r. umowy objęcia akcji serii AA oraz informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii AA wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. nr 1/04/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AA i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii AA miała charakter prywatny i skierowana została do jednego podmiotu – Miasta Katowice.

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 3 kwietnia 2020 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 29 kwietnia 2020 roku.

2. Data przydziału akcji:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii AA zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

6a) Sposób pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

Akcje serii AA zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych).

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii AA zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowa objęcia akcji serii AA została zawarta z jedną osobą prawną.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii AA nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty emisji akcji serii AA wyniosły 18.974,00 złotych netto, w tym:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego) – 18.974,00 złotych,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.
z czego kwota 4.180,00 złotych, stanowiąca koszty notarialne przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego, która zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym w pozycji „usługi obce” oraz kwota 14.974,00 złotych, stanowiąca podatek od czynności cywilnoprawnych należny z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz kwota 961,40 złotych, stanowiąca podatek od towarów i usług, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „podatki i opłaty”, nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga