Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu finansowym za rok 2019 GKS GieKSa Katowice S.A. w Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym

28.04.2020 (bieżący 6/2020)

EBI  6/2020

z dnia 28.04.2020 r.


Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu finansowym za rok 2019 GKS GieKSa Katowice S.A. w Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w Sprawozdaniu finansowym za rok 2019 GKS GieKSa Katowice S.A., opublikowanym w dniu 10 kwietnia 2020 r. (raport bieżący EBI 4/2020), w Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, w pozycji 8 „Wynik netto”, w pozycji 8b) „Strata netto”, w pozycji: II – Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) oraz pozycji III – Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) nastąpiła oczywista omyłka pisarska.

W pozycjach „Wynik netto” i „Strata netto” jest:
Wynik netto: - 5 507 120,63 zł
Strata netto: 5 507 120,63 zł

Winno być:
Wynik netto: - 5 786 075,93 zł
Strata netto: 5 786 075,93 zł

W pozycjach: "Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) oraz pozycji III – Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) jest: - 1373 354,55 a winno być: - 1 652 309,85

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dane dotyczące wyniku netto oraz wysokości straty netto, jak również kapitału (funduszu) własnego na koniec okresu (BZ) oraz kapitału (funduszu) własnego, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) zostały prawidłowa wskazane w pozostałych pozycjach Sprawozdania finansowego za rok 2019 GKS GieKSa Katowice S.A. tj. w odpowiednich pozycjach Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych.

Poza ww. wskazanymi  pozostałe informacje zaprezentowane w Sprawozdaniu finansowym za rok 2019 GKS GieKSa Katowice S.A. nie uległy zmianie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje Sprawozdanie finansowe za rok 2019 r. GKS GieKSa Katowice S.A. z uwzględnieniem powyższej zmiany:

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - korekta

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 2) Zał. nr 3 Reg. ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga