GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 03 2020

ESPI 3/2020

z dnia 28.04.2020 r.

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku na rynku NewConnect

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. złożył spółce Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pisemną propozycję rozwiązania za porozumieniem Stron, z dniem 30 kwietnia 2020 r., umowy o pełnienie funkcji animatora rynku na rynku NewConnect zawartej w dniu 08 grudnia 2016 r.

Jednocześnie Emitent w ww. piśmie wskazał, że w przypadku braku zgody ze strony Copernicus Securities S.A. na rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron, przedmiotowe pismo należy traktować jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej z Copernicus Securities S.A. o pełnienie funkcji animatora rynku na rynku NewConnect z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 lipca 2020 r.

O rozwiązaniu umowy na skutek zawarcia porozumienia Stron Emitent poinformuje osobnym raportem.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga