Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

02.04.2020 (bieżący 3/2020)

EBI 3/2020

z dnia 2.04.2020 r.

Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, że w dniu 2.04.2020 r. podjął uchwałę nr 1/04/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii AA i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy § 7a Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. nr 34/08/2020, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), czyli do kwoty 71.223.735,00 zł (siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych), poprzez emisję 3000000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii AA nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Celem emisji Akcji serii AA jest umożliwienie realizacji przez Zarząd, założeń stanowiących podstawę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2019 r. uchwały numer 25/06/2019 w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Powyższe niezbędne jest dla przyspieszenia procesu pozyskania kapitału koniecznego dla dalszej realizacji strategii rozwoju Spółki.

Cena emisyjna akcji serii AA została określona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

Emisja akcji serii AA dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Zarząd Spółki złoży ofertę objęcia akcji nowej emisji serii AA w ramach kapitału docelowego wskazanemu przez siebie Inwestorowi.
Umowa objęcia akcji serii AA zostanie zawarta przez Spółkę z inwestorem w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określa się na dzień 3 kwietnia 2020 r., zaś termin zamknięcia na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga