GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 15 2013[400561]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 15/2013
Data sporządzenia: 18-10-2013

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18.10.2013 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki - Miasta Katowice o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439 j.t.) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 11.650.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 52,78% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 52,78% głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 11.10.2013 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii Ł, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/10/2013 Zarządu Spółki podjętej w dniu 7.10.2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii Ł i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji (z późn. zm.).
Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 1.250.000 akcji serii Ł o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 1.250.000,00 zł.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice będzie posiadało łącznie 12.900.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 55,31% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 55,31% głosów w walnym zgromadzeniu).

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 18-10-2013 Wojciech Cygan Prezes zarządu

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy