GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 16 2019

ESPI  16/2019

z dnia 06.08.2019 r.


Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną tj. Klub Hokejowy GKS Katowice S.A.

GKS GieKSa Katowice S.A. (Emitent, Spółka Przejmująca)  informuje, że na podstawie elektronicznego wyciągu aktualnego KRS powziął w dniu 6 sierpnia 2019 r. informację o dokonaniu w dniu 5 sierpnia 2019 r.  przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wpisu połączenia Emitenta ze spółką zależną, tj. Klub Hokejowy GKS Katowice S.A z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego GKS GieKSa Katowice S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Ćwikła- Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga