GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 9 2019

ESPI  9/2019
z dnia 16.05.2019 r.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 16.05.2019 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki – Miasta Katowice o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 512 z późn.zm.), Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 45.500.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 81,36 % w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 81,36 % głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 26.03.2019 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii Z wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/03/2019 Zarządu Spółki podjętej w dniu 7.03.2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii Z i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 12.300.000 akcji serii Z o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 12.300.000,00 zł.

W dniu 13.05.2019 r. Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 10.05.2019r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 12.300.000 akcji serii Z. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 57.800.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 84,72% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w Walnym Zgromadzeniu (co stanowi 84,72% głosów w Walnym Zgromadzeniu).”

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa