Zakończenie subskrypcji akcji serii Z spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

27.03.2019 (bieżący 4/2019)

EBI
RB 4/2019

z dnia 27.03.2019 r.

Zakończenie subskrypcji akcji serii Z spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach powziął w dniu dzisiejszym informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 26.03.2019 r. umowy objęcia akcji serii Z oraz informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii Z wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. nr 1/03/2019 z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii Z i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii Z miała charakter prywatny i skierowana została do jednego podmiotu – Miasta Katowice.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 marca 2019 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 27 marca 2019 roku.

2. Data przydziału akcji:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała 12 300 000 (dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 12 300 000 (dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii Z zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

6a) Sposób pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):
Akcje serii Z zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 12 300 000,00 zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych).

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii Z zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Umowa objęcia akcji serii Z została zawarta z jedną osobą prawną.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii Z nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty emisji akcji serii Z wyniosły 67.641,00 złotych netto, w tym:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego) – 67.641,00 złotych,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.
z czego kwota 6.180,00 złotych, stanowiąca koszty notarialne przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego, która zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym w pozycji „usługi obce” oraz kwota 61.461,00 złotych, stanowiąca podatek od czynności cywilnoprawnych należny z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz kwota 1.421,40 złotych, stanowiąca podatek od towarów i usług, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „podatki i opłaty”, nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga