GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 15 2018

ESPI  15/2018
z dnia 19.12.2018 r.

Informacja o podjęciu przez Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. decyzji o podjęcia czynności zmierzających do  połączenia GKS GieKSa Katowice S.A. (Spółka Przejmująca) z Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A. (Spółka Przejmowana)

GKS GieKSa Katowice S.A.  z siedzibą w Katowicach  (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2018 r. Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A., mając na uwadze reorganizację struktury Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna, do której należy Spółka Przejmowana, zapewniającą koncentrację prowadzonej przez nią działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu jej sfery kosztowej poprzez redukcję kosztów ogólnego zarządu oraz lepszą alokację środków pieniężnych, a także dążąc do skrócenia i ujednolicenia procesów decyzyjnych zapadających w Grupie Kapitałowej GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna, podjął uchwałę o podjęciu czynności zmierzających do połączenia  GKS GieKSa Katowice S.A. (Spółka Przejmująca) z Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A. (Spółka Przejmowana).
Uchwała o podjęcia czynności zmierzających do  połączenia GKS GieKSa Katowice S.A. (Spółka Przejmująca) z Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A. (Spółka Przejmowana) podjęta została w dniu 19 grudnia 2018 r. również przez Zarząd  Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A.
Zgodnie z zamierzeniami Zarządów obu Spółek planowane połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
    
1.    Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

2.    Z dniem połączenia pracownicy Spółki Przejmowanej staną się pracownikami Spółki Przejmującej tj. GKS GieKSa Katowice  Spółka Akcyjna, jako odrębnego pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 231 Kodeksu pracy.

3.    Z uwagi na to, że GKS GieKSa Katowice S.A. posiada wszystkie akcje w Klubie Hokejowym S.A. połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego.

4.    Ponieważ wszystkie akcje w Klubie Hokejowym S.A. posiada akcjonariusz, którym jest GKS GieKSa Katowice S.A. połączenie przeprowadzone zostaje w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h tj.
-    bez wydania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej,
-    bez określania w Planie połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
-    bez określania w Planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
-    bez określania w Planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej, wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5.    Na zasadach art. 506 § 1 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A.  o połączeniu, zawierające zgodę akcjonariuszy ww. Spółek na treść Planu Połączenia.

6.    Intencją Zarządów obu Spółek jest aby wpisanie połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło na przełomie czerwca/ lipca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
•    Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa