Zakończenie subskrypcji akcji serii Y spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

18.04.2018 (bieżący 9/2018)

EBI 
RB 9/2018
z dnia 18.04.2018 r.

Zakończenie subskrypcji akcji serii Y spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach powziął w dniu dzisiejszym informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 17.04.2018 r. umowy objęcia akcji serii Y oraz informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii Y wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. nr 1/03/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii Y i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii Y miała charakter prywatny i skierowana została do jednego podmiotu – Miasta Katowice.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 marca 2018 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 18 kwietnia 2018 roku.
2. Data przydziału akcji:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała 4 800 000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 4 800 000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii Y zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1,00 zł (jeden złoty) każda.
6a) Sposób pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):
Akcje serii Y zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii Y zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Umowa objęcia akcji serii Y została zawarta z jedną osobą prawną.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii Y nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty emisji akcji serii Y wyniosły 30.141,00 złotych netto, w tym:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego) – 30.141,00 złotych,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.
z czego kwota 6.180,00 złotych, stanowiąca koszty notarialne przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego, która zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym w pozycji „usługi obce” oraz kwota 23.961,00 złotych, stanowiąca podatek od czynności cywilnoprawnych należny z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz kwota 1.421,40 złotych, stanowiąca podatek od towarów i usług, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „podatki i opłaty”, nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu.
W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga