Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

28.03.2018 (bieżący 5/2018)

Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, że w dniu 28.03.2018 r. podjął uchwałę nr 1/03/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii Y i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy § 7a Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 czerwca 2016 r. nr 5/07/2016, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.800.000,00 zł (czterech milionów ośmiuset tysięcy złotych), czyli do kwoty 55.923.735,00 zł (pięćdziesięciu pięciu milionów dziewięciuset dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset trzydziestu pięciu złotych), poprzez emisję 4800000 (czterech milionów ośmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Celem emisji Akcji serii Y jest umożliwienie realizacji przez Zarząd, założeń stanowiących podstawę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2016 r. uchwały numer 26/05/2016 w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Powyższe niezbędne jest dla przyspieszenia procesu pozyskania kapitału koniecznego dla dalszej realizacji strategii rozwoju Spółki.

Cena emisyjna akcji serii Y została określona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

Akcje serii Y zostaną zaoferowane do objęcia w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.

Umowy objęcia akcji serii Y zostaną zawarte przez Spółkę z inwestorami w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określa się na dzień 28 marca 2018 r., zaś termin zamknięcia na dzień 18 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga