GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 7 2017

ESPI  7/2017
z dnia 19.12.2017 r.
Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 19.12.2017 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki – Miasta Katowice o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1639) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 37.700.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 78,34 % w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 78,34 % głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 08.12.2017 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii X wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/11/2017 Zarządu Spółki podjętej w dniu 24.11.2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii X i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 3.000.000 akcji serii X o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 3.000.000,00 zł.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice będzie posiadało łącznie 40.700.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 79,6% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 79,6% głosów w walnym zgromadzeniu).

Osoby reprezentujące spółkę:

•             Marcin Janicki- Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa