Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

27.10.2017 (bieżący 21/2017)

EBI 21/2017     
z dnia 27.10.2017 r.

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 27 października 2017 roku zawarta została z DB AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowa o badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.

DB AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3245.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga