Korekta raportu rocznego (nr 5/2017) – Raport roczny za 2016 rok

01.06.2017 (bieżący 12/2017)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok 2016, opublikowanego w dniu 18 kwietnia 2017 r. Korekcie podlegały dane finansowe prezentowane w tabelach oraz co jest bezpośrednim wynikiem tych zmian dane finansowe wskazane w części opisowej.
Poza wskazanymi w korekcie pozostałe informacje zaprezentowane w raporcie rocznym nie uległy zmianie.

W załączeniu skorygowane:
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - korekta.
Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem - korekta.
Sprawozdanie Zarządu za rok 2016 - korekta
wraz z wyszczególnieniem danych zmienionych.

Jednocześnie GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż dokonana korekta nie spowodowała zmiany wyniku finansowego Emitenta za rok 2016.
Nie została dokonana żadna zmiana w Rachunku zysków i strat oraz Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
Dokonana została jedynie zmiana prezentacji w pozycjach Pasywa A.1. – kwota niezarejestrowanego kapitału w wysokości 2 mln złotych została przeniesiona do pozycji Pasywa A.5. – Kapitały rezerwowe i zapasowe.
Ta zmiana została również ujawniona w Sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym.
Pozostałe pozycje tych sprawozdań nie uległy zmianie.
Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
 

Załączniki:

wykaz zmienionych danych.pdf rozmiar: 431.7 kB Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok- korekta.pdf rozmiar: 13483.3 kB Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem- korekta.pdf rozmiar: 11194.1 kB Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok- korekta.pdf rozmiar: 3047.9 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga