Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

22.05.2017 (bieżący 8/2017)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 22 maja 2017 roku otrzymał podpisaną umowę z Śląską Firmą Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10 na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2016.

Śląska Firma Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1159.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga