Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

16.05.2017 (bieżący 7/2017)

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach.

Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki, Zarząd, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

1.W § 13 dodaje się ust. 4 o treści:

Z członkami Zarządu zawiera się umowy o świadczenie usług zarządzania, na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2.§ 17 pkt 3 a) o treści:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, za wyjątkiem wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu”

otrzymuje brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu”,,

3.§ 17 pkt 3 o) o treści:

„delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania umów stanowiących podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz wykonywania w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do członków Zarządu”;

otrzymuje brzmienie:

„delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania”,

4.§ 18 ust. 4 o treści:

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.254 z późn. zm.).

otrzymuje brzmienie:

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne określone przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1201 z późn. zm.)

5.§ 18 ust. 5 o treści:

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty szkoleń, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

otrzymuje brzmienie:

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
6.Skreśla się § 18 ust. 6 i ust. 7 o treści:

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.254 z poźn.zm.), w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu.
W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej oddelegowany jest do pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, za ten okres nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

7.§ 21 pkt 1 aa) o treści:

ustalanie miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,

otrzymuje brzmienie:

Uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1201 z późn. zm.)
8.§ 22 pkt 6 o treści:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej

otrzymuje brzmienie:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziesta kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

9.§ 22 pkt 7 o treści:

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

otrzymuje brzmienie:

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przez wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1,2 i 3 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf rozmiar: 122.0 kB Projekty uchwał ZWZ.pdf rozmiar: 212.3 kB Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf rozmiar: 415.3 kB Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.pdf rozmiar: 184.5 kB Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.pdf rozmiar: 668.2 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga