GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 2 2017[500980]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 2/2017
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10.02.2017 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki - Miasta Katowice o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 35.700.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 77,4 % w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 77,4 % głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 8.12.2016 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii W, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/11/2016 Zarządu Spółki podjętej w dniu 30.11.2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii W i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.
Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 2.000.000 akcji serii W o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 2.000.000,00 zł.
W dniu 2.02.2017 r. Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 1.02.2017r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 2.000.000 akcji serii W. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 37.700.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 78,34% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w Walnym Zgromadzeniu (co stanowi 78,34% głosów w Walnym Zgromadzeniu)."

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga