GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 1 2017[499828]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 1/2017
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu w 2017 roku"

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 27 stycznia 2017 r. powziął informację o zawarciu z dniem 11 stycznia 2017 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania "Organizacja uprawiania sportu w 2017roku" dotacji w wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:
a)I transza w wysokości 5.070.000,00 zł (pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 2 lutego 2017r.,
b)II transza w wysokości 930.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2017 r.

Termin wykonania zadania pn. "Organizacja uprawiania sportu w 2017 roku" został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2017 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2018 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określa w sporządzonym protokole.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a)wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b)nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c)jeśli Emitent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa,
d)jeśli Emitent odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. a - d) Zleceniodawca określi w wydanej decyzji kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta oraz termin jej zwrotu.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga