GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 10 2016[494674]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 10/2016
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. powziął informację o zawarciu z dniem 29 listopada 2016 r. przez spółkę zależną Klub Hokejowy GKS Katowice SA z siedzibą w Katowicach (Sponsorowany) z TAURON Polska Energia SA z siedzibą w Katowicach (Sponsor) umowy sponsoringowej.

Umowa zawarta jest na okres do dnia 30.04.2017 r.

Sponsorowany w ramach ww. Umowy zobowiązany jest względem Sponsora do wykonania następujących świadczeń:
1)świadczenia sponsoringowe:
a)nadania Sponsorowi tytułu/ów "Sponsora Tytularnego Klubu Hokejowego GKS Katowice;
b)informowania o fakcie sponsorowania przez Sponsora oraz przyznanym mu tytule "Sponsora Tytularnego" i komunikowania pełnej nazwy sponsorowanego zespołu tj. TAURON KH GKS Katowice.
c)udzielenia Sponsorowi prawa do korzystania z Logo/dóbr osobistych Sponsorowanego na zasadach określonych w umowie;
d)zamieszczania informacji o Sponsorze, o treści uzgodnionej ze Sponsorem, w informacjach przekazywanych mediom;
e)sporządzenia dokumentacji sponsoringowej, o której mowa w § 7 Umowy
i udzielania Sponsorowi prawa do korzystania z niej na warunkach tam określonych;
f)zapewnienia Sponsorowi wyłączności w branży energetycznej, w odniesieniu do następujących kategorii działalności:
?wytwarzanie energii elektrycznej,
?wytwarzanie ciepła,
?dystrybucja energii elektrycznej,
?dystrybucja ciepła,
?obrót energią elektryczną,
?sprzedaż ciepła,
?wydobycie węgla kamiennego,
?obrót węglem kamiennym,
?obrót paliwami gazowymi,
co oznacza niedopuszczalność prowadzenia w okresie obowiązywania Umowy przez Sponsorowanego jakiejkolwiek działalności reklamowo-promocyjnej na rzecz innego niż Sponsor podmiotu prowadzącego tego typu działalność, chyba, że Sponsor wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.
g)zagwarantowania i przekazania Sponsorowi praw do wizerunku zawodników i sztabu sportowego pierwszej drużyny Sponsorowanego na warunkach określonych w umowie,
h)zapewnienia i przekazania Sponsorowi w ramach dokumentacji sponsoringowej minimum trzech zdjęć reporterskich z każdych zawodów rozegranych w Hali i w miarę możliwości z meczów wyjazdowych objętych Umową, przedstawiających akcję zawodników na parkiecie z wyraźną ekspozycją Logo Sponsora. Przez wyraźną ekspozycję Logo Sponsora Strony rozumieją ekspozycję, której powierzchnia zajmuje przynajmniej 5 (pięć) procent powierzchni zdjęcia przy pojedynczej ekspozycji znaku, lub przynajmniej 10 (dziesięć) procent przy sumowaniu powierzchni do maksymalnie trzech ekspozycji znaku na jednym zdjęciu, przy czym ostrość obrazu powinna być wystarczająca do odczytania Logo Sponsora, zdjęcie powinno mieć parametry techniczne umożliwiające jego druk o rozdzielczości min. 300 DPI.
i)zapewnienia Sponsorowi prawa do udziału jego przedstawiciela w oficjalnych dekoracjach zawodników lub całej drużyny Sponsorowanego, wraz z zagwarantowaniem prawa do wręczenia w sposób publiczny dowolnej nagrody ufundowanej przez Sponsora pod warunkiem uzyskania zgody organizatora zawodów. W wymienionych okolicznościach Sponsorowany zapewnia prawo do ekspozycji Logo Sponsora w sposób zauważalny dla zgromadzonej publiczności, w polu widzenia kamer i aparatów fotograficznych obecnych środków przekazu.
j)zagwarantowania, że wszystkie wypowiedzi dla przedstawicieli mediów, w tym konferencje i briefingi prasowe, oraz mające charakter publiczny z udziałem mediów i publiczności odbywać się będą na tle tablic sponsorskich określonych w Załączniku nr 4 lub innych nośników zawierających czytelne Logo Sponsora mieszczące się w polu widzenia kamer i obiektywów aparatów fotograficznych.

2)świadczenia pozostałe, które określa Załącznik nr 4 do Umowy.

W zamian za prawidłowe wykonanie przez Sponsorowanego zobowiązań wynikających z umowy Sponsor zobowiązany jest do przekazania spółce Klub Hokejowy GKS Katowice SA, kwoty 1 700 000 złotych (jeden milion siedemset tysięcy złotych) netto. Kwota ta zostanie przekazana w następujących transzach:

1)kwota w wysokości 300 000 (trzysta tysięcy złotych) netto tytułem udzielenia licencji na korzystanie z Logo Sponsorowanego - w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury wystawionej po zawarciu Umowy;
2)kwota w wysokości 900 000 (dziewięćset tysięcy złotych) netto - w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury wystawionej na podstawie zaakceptowanego i podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, dotyczącego pierwszego Raportu;
3)kwota w wysokości 500 000 (pięćset tysięcy złotych) netto - w terminie 30 dni od doręczenia faktury wystawionej na podstawie zaakceptowanego i podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego drugiego Raportu.

Zgodnie z § 12 umowy Sponsorowany traci prawo do wynagrodzenia za tę część świadczeń, która nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

Niezależnie od konsekwencji przewidzianej powyżej Sponsorowany zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sponsora kar umownych w następujących przypadkach:
1)w przypadku opóźnienia/zwłoki w wykonaniu w terminie zobowiązań, określonych
w Umowie - w wysokości 0,1 % kwoty netto należnej Sponsorowanemu - za każdy dzień opóźnienia/zwłoki, w szczególności w przypadku:
a)nieterminowego przekazania Raportu;
b)nieterminowego przekazania dokumentacji sponsoringowej;
c)braku powiadomienia Sponsora o istotnych okolicznościach dotyczących realizacji Umowy i jego interesu.
2)w przypadku, gdy Sponsorowany z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykona lub nienależycie wykona zobowiązania określone w Umowie, w szczególności w przypadku :
a)wykorzystania Logo TAURON niezgodnie z Umową - w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde jednokrotne naruszenie;
b)przekazania niekompletnej dokumentacji sponsoringowej - w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każde jednokrotne naruszenie;
c)naruszenia wyłączności branżowej Sponsora - w wysokości 20% kwoty netto należnej Sponsorowanemu zgodnie z Umową za każde jednokrotne naruszenie;
d)naruszenia przez Sponsorowanego obowiązku poufności określonego w § 14 Umowy - w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde jednokrotne naruszenie;
e)zamieszczenia informacji o Sponsorze w informacjach prasowych przekazywanych mediom o treści nieuzgodnionej ze Sponsorem lub sprzecznej z uzgodnieniami - w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde jednokrotne naruszenie;
f)nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Sponsorowanego pozostałych zobowiązań określonych w Umowie - w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde jednokrotne naruszenie

Kara umowna płatna będzie w terminie określonym w nocie obciążeniowej wystawionej przez Sponsora. Sponsor może dochodzić od Sponsorowanego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.

Zgodnie z § 15 ust. 2 umowy niezależnie od możliwości odstąpienia przez Sponsora od Umowy na podstawie ustawy, Sponsor może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli:

1)Sponsorowany naruszy istotny obowiązek lub zapewnienie określone w Umowie, w szczególności:
a) nie wykona lub nienależycie wykona któregokolwiek ze świadczeń sponsoringowych;
b) naruszy obowiązek zachowania poufności;
c) narazi Sponsora na roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Sponsora z Utworów zgodnie z udzieloną licencją;
d)naruszy obowiązek określony w § 11 ust 7 Umowy.

2)Sponsorowany rażąco naruszy pozostałe zobowiązania, o których mowa w umowie i nie usunie nieprawidłowości oraz skutków naruszenia niezwłocznie po zawezwaniu go przez Sponsora do usunięcia naruszeń.
3)Osiągnięcie celu polegającego na promowaniu Sponsora i marki "TAURON Polska Energia" okaże się niemożliwe na skutek zdarzeń leżących po stronie Sponsorowanego, powodujących utratę przez niego reputacji, w tym na skutek:
a)uzasadnionego podejrzenia korupcji u Sponsorowanego;
b)dopuszczenia się naruszenia prawa przy organizacji działań objętych niniejszą Umową lub wykonywaniu niniejszej Umowy;

W przypadkach określonych powyżej Sponsor może żądać zwrotu całości lub części kwot wypłaconych Sponsorowanemu tytułem świadczeń sponsorskich.

Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Sponsora od Umowy na podstawie ustawy lub ust. 2 Sponsor może od Umowy odstąpić w jej niewykonanej części w razie istotnego pogorszenia się kondycji finansowej Sponsora.


.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa