GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 7 2016[488292]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 7/2016
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Informacja o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 8 września 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka zależna"), w której Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zależnej podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego akcje serii B pokryte zostaną wkładami pieniężnymi w 1/4 (jednej czwartej) ich wartości nominalnej, co oznacza, że przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, na pokrycie kapitału zakładowego, zostanie wpłacona kwota 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, a w pozostałej części akcje zostaną opłacone do dnia 30 czerwca 2017 r. Cena emisyjna jednej akcji serii B została ustalona w wysokości 1,00 (jeden) złoty.
Akcje serii B zostaną zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna.
W interesie Spółki zależnej wyłączone zostało w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B).
W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego, została podjęta również stosowna uchwała o zmianie statutu spółki zależnej.
Podwyższenie kapitału w Spółce zależnej jest związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu środków na bieżące funkcjonowanie Spółki Klub Hokejowy GKS Katowice SA.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga