GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 7 2016[488292]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 7/2016
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Informacja o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 8 września 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka zależna"), w której Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zależnej podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego akcje serii B pokryte zostaną wkładami pieniężnymi w 1/4 (jednej czwartej) ich wartości nominalnej, co oznacza, że przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, na pokrycie kapitału zakładowego, zostanie wpłacona kwota 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, a w pozostałej części akcje zostaną opłacone do dnia 30 czerwca 2017 r. Cena emisyjna jednej akcji serii B została ustalona w wysokości 1,00 (jeden) złoty.
Akcje serii B zostaną zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna.
W interesie Spółki zależnej wyłączone zostało w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B).
W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego, została podjęta również stosowna uchwała o zmianie statutu spółki zależnej.
Podwyższenie kapitału w Spółce zależnej jest związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu środków na bieżące funkcjonowanie Spółki Klub Hokejowy GKS Katowice SA.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy