Zakończenie subskrypcji akcji serii U spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

08.09.2016 (bieżący 19/2016)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach powziął w dniu dzisiejszym informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 8.09.2016 r. umowy objęcia akcji serii U oraz informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii U wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. nr 1/08/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii U miała charakter prywatny i skierowana została do jednego podmiotu – Miasta Katowice.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2016 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 8 września 2016 roku.
2. Data przydziału akcji:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii U zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1,00 zł (jeden złoty) każda.
6a) Sposób pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):
Akcje serii U zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii U zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Umowa objęcia akcji serii U została zawarta z jedną osobą prawną.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii U nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty emisji akcji serii U wyniosły 14.154,00 złotych netto, w tym:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego) – 14.154,00 złote,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.
z czego kwota 4.180,00 złotych, stanowiąca koszty notarialne przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego, która zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym w pozycji „usługi obce” oraz kwota 9.974,00 złote, stanowiąca podatek od czynności cywilnoprawnych należny z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz kwota 961,40 złotych, stanowiąca podatek od towarów i usług, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „podatki i opłaty”, nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa